Photo Flashlight Keychain Insert size: 1-3/8 x 1-3/4 # 961