Item #982 - Photo Flashlight Keychain Insert Size: 2 x 2-7/8